nebo registrovat
0 položek 0 Kč

Výňatek ze smluvních přepravních podmínek

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

110. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo využívat služeb ČD způsobem srovnatelným s ostatními občany za podmínek uvedených v SPPO.

110. 1. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou cestující, pro něž je obtížné používat železniční dopravu a související infrastrukturu v důsledku zdravotního postižení, věku nebo jiného faktoru. Do této kategorie nepatří osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

110. 2. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, odkázaných na trvalou pomoc nebo trvalý dohled jiné osoby, je možná pouze v doprovodu průvodce, který bude s cestujícím přítomen po celou dobu přepravy.

111. Přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které nevyžadují žádnou pomoc od zaměstnanců ČD při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku, není nutné předem objednávat.

112. Pokud cestující požaduje od zaměstnanců ČD pomoc při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku, je nutno o takovou pomoc požádat nejpozději 24 hodin před odjezdem vlaku z nástupní stanice cestujícího u kterékoliv pokladní přepážky nebo na kontaktním centru ČD.

112. 1. V neobsazených stanicích jsou cestující informováni na vývěsce, jakým způsobem si mohou objednat přepravu a v které nejbližší stanici mohou požádat o pomoc při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku. Tyto informace jsou dostupné i na www.cd.cz a kontaktním centru ČD, tel. 221 111 122.

112. 2. Za zajištění přepravy a pomoci při nástupu, výstupu a přestupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace neúčtují ČD žádné poplatky.

113. Pokud jsou ve vozech ČD vyhrazena a označena místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, mají takoví cestující přednostní právo na obsazení těchto míst. V případě potřeby je nutno nárok na jejich obsazení prokázat příslušným průkazem.

Cestující na ortopedickém vozíku (dále jen vozíku)

114. Ve vlacích ČD lze cestovat pouze s vozíkem, který je opatřen funkční ruční brzdou k jeho bezpečnému zajištění během přepravy.

115. Cestující na vozíku mohou k přepravě ve vlacích ČD využít vozy:

a) přizpůsobené přepravě cestujících na vozíku,
b) umožňující bezpečný nástup, výstup a přepravu,
c) služební.

115. 1. Bližší informace o zařazení vozů umožňujících přepravu cestujících na vozíku jsou zveřejněny v platném železničním jízdním řádu včetně elektronického jízdního řádu IDOS a na vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD v železničních stanicích nebo na kontaktním centru ČD, tel 221 111 122.

115. 2. Požadavek na použití vozidlové zvedací plošiny nebo přepravu ve služebním voze vybaveném zvedací plošinou ve vlacích, ve kterých je pravidelně zařazen, je cestující povinen uplatnit u ČD nejpozději 24 hodin před pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice nebo pohraniční přechodové stanice. Obsluhu vozidlové zvedací plošiny při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku zajišťují výhradně zaměstnanci ČD.

115.3. Požadavek na přepravu ve služebním nebo jiném voze vhodném pro přepravu cestujících na vozíku bez vozidlové zvedací plošiny ve vlacích, ve kterých je pravidelně řazen, je nutno oznámit ČD nejpozději 24 hodin před pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice nebo pohraniční přechodové stanice. Přeprava v tomto typu vozu si zpravidla vyžaduje použití mobilní zvedací plošiny ve stanicích, které jsou jí vybaveny.

116. Informace o stanicích, jejichž technická vybavenost a přístupnost umožňuje cestujícím na vozíku nástup, výstup a přestup do vlaku, jsou zveřejněny v platném železničním jízdním řádu, v záložkách seznam stanic a služby na nádražích v elektronickém jízdním řádu IDOS a na vyžádání je sdělí zaměstnanci ČD v železničních stanicích nebo na kontaktním centru ČD.

116.1. Požadavek na použití mobilní zvedací plošiny ČD ve stanicích, které jí jsou vybaveny, je nutno oznámit ČD oznámit alespoň 24 hodin před odjezdem. Obsluhu mobilní zvedací plošiny při nástupu, výstupu a přestupu do vlaku cestujících na vozíku zajišťuje obsluha pověřená vlastníkem této plošiny.

117. Objednávku zařazení vozu se zvedací plošinou příp. vozu vhodného pro přepravu cestujících na vozíku do vlaku ČD, ve kterém tento vůz není pravidelně řazen, nebo požadavek na jeho výměnu za vůz se zvedací plošinou lze uplatnit osobně u kterékoliv pokladní přepážky, na kontaktním centru ČD, tel. 221 111 122, nebo prostřednictvím objednávky na www.cd.cz, a to ve lhůtě dva měsíce až nejpozději 48 hodin před odjezdem plánovaného vlaku z jeho výchozí stanice.

117. 1. V objednávce je nutno uvést: jméno, příjmení a adresu cestujícího, datum odjezdu a číslo vlaku (eventuelně náhradní termín), způsob vyrozumění o vyřízení objednávky (telefon či jiné spojení), případně telefonní spojení po dobu vlastní přepravy.

117. 2. Přijetím objednávky se ČD zavazují k jejímu posouzení, přijetí objednávky nezakládá právo cestujícího na přepravu ve zvoleném vlaku. Umožnění přepravy nebo variantní způsob přepravy (např. jiným spojem), případně zamítnutí přepravy, sdělí ČD žadateli do 5 dnů po přijetí objednávky nebo nejpozději 2 dny před plánovanou přepravou.

117. 3. Cestující se před započetím přepravy ohlásí alespoň 30 minut před pravidelným odjezdem schváleného vlaku v nástupní stanici na pracovišti nebo u zaměstnance ČD podle kontaktních údajů, které byly cestujícímu sděleny s rozhodnutím o povolení přepravy.

117. 4. Pokud cestující nebude moci nastoupit již objednanou jízdu, je povinen neprodleně o zrušení přepravy informovat místo, kde uplatnil objednávku nebo místo, z kterého mu byla realizace objednávky potvrzena.

118. ČD mohou přepravu cestujícího na vozíku odmítnout (v tomto případě se rozumí též vystavení jízdních a rezervačních dokladů) pouze pokud:

a) nelze tuto službu ve zvoleném vlaku nebo spoji realizovat a není technologicky možné do takového vlaku nebo spoje zařadit vůz, umožňující přepravu cestujících na vozíku,
b) je v požadovaném spoji již vyčerpána kapacita míst pro přepravu cestujících na vozíku a kapacitu nelze dodatečně zvýšit,
c) technická vybavenost a přístupnost zvolené nástupní, výstupní nebo přestupní stanice neumožňuje cestujícím na vozíku přístup na nástupiště nebo nástup, výstup a přestup mezi vlaky,
d) cestující na vozíku nedodržel předepsané lhůty pro nahlášení své přepravy a její zajištění, které nemůže být dopředu řádně připraveno, by způsobilo zpoždění vlaku.

118. 1. ČD jsou povinny na požádání písemně informovat cestujícího na vozíku o důvodech odmítnutí přepravy do 5 pracovních dnů od odmítnutí přepravy a cestujícímu navrhnout alternativní řešení.

118. 2. Pokud cestující nedodrží lhůty pro nahlášení své přepravy a dostaví se k odjezdu vlaku, přeprava bude odmítnuta s poukázáním na ustanovení čl. 118., písm. d) SPPO a cestujícímu bude doporučen jiný vhodný spoj, pro který bude možno tuto přepravu operativně zajistit, aniž by došlo ke zpoždění.

119. - 124. Neobsazeno.

Spojení podle objednávek

Zaregistrujte se a uvidíte zde historii objednávek.

Vyhledat objednávku

Úvod Objednávka cesty vozíčkářůVýňatek ze smluvních přepravních podmínek